Integritetspolicy

Integritetspolicy Fake Factory:

Allmänt
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer.

Fake Factory respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  I vår policy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du beställer eller betalar för någon av våra varor eller tjänster. Fake Factory är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Fake Factory  inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund i samband med att du beställer eller inhandlar varor eller tjänster från oss. De lagras i första hand i vårt bokningssystem. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress, och fysisk adress. I de fall du beställer varor eller tjänster mot faktura gör vi en enklare kreditkontroll. Vi kan också komma att göra anteckningar för att kunna erbjuda god kundservice när kontaktar oss i annat syfte.

Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter via offentliga register, för att hålla registret aktuellt.

Hur vi använder insamlad information 
Fake Factory behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan. Om vi har andra ändamål anges detta vid insamlingstidpunkten.

a)      För att leverera beställningar av produkter och tjänster;
b)      För att möjliggöra god kundservice, till exempel att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt;
c)      Uppgifter om beställning av varor och tjänster lagras och analyseras. Det huvudsakliga syftet är att kunna erbjuda god kundservice, men uppgifterna kan också ligga till grund för erbjudanden och marknadsföring. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
d)      För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut 
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. distribution, kassahantering eller marknadsföring. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Fake Factory ger du din tillåtelse till att Fake Factory registrerar och lagrar uppgifter om vilken vara eller tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Fake Factory att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Fake Factory använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Fake Factory kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss, dvs så länge vi utför leveranser eller mottager betalningar, samt ytterligare en tid för kundservice eller särskilda lagkrav.

I kundservicesyfte används inte information som är äldre än tre (3) år.
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella. Viss information kan behållas längre då det så krävs på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Fake Factory kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan också när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss ser vi gärna att du i första hand kontaktar oss direkt. Du kan också höra av dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från Fake Factory.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Info@fakefactory.se
Fake Factory
Kungsgatan 25
826 30 Söderhamn
0270-241968

Ring och boka tid nu